Użytkownik

niezalogowany

Regulamin portalu Supernauczyciel.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Supernauczyciel.pl, znajdującego się pod adresem internetowym http://materialy.supernauczyciel.pl, zwanego dalej Portalem.
 2. Właścicielem i administratorem jest Ewa Wojtyra ETEKST z siedzibą przy ul. Lektykarskiej 44, 01-687 Warszawa, nr REGON 015332911, NIP 1180681432, zwana dalej Administratorem.
 3. Do korzystania z Portalu niezbędne są standardowe urządzenia wraz z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron WWW oraz pobieranie i odczytywanie plików PDF, DOC, PPS. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w użytkowaniu Portalu, wynikające z braku zainstalowanych aktualizacji, braku programów służących do odczytania pobranych plików, niedostatecznie szybkiego łącza internetowego i innych problemów występujących po stronie użytkownika Portalu.
 4. Przedstawione w Portalu treści wynikają  z doświadczeń jego twórców, są wyrazem ich przekonań, wiedzy i kompetencji i tylko w taki sposób powinny być interpretowane.
 5. Na Portalu występują dwie strefy – ogólnodostępna oraz płatna, z której można korzystać wyłącznie po uiszczeniu opłaty.

II. Cel Portalu

 1. Celem Portalu jest udostępnianie nauczycielom materiałów służących rozwijaniu kompetencji pedagogicznych oraz przeznaczonych do pracy z uczniami i rodzicami, zwanych dalej Materiałami.
 2. Materiały mają postać plików tekstowych, PDF, pps oraz graficznych. Materiały w strefie płatnej są dostępne po uiszczeniu jednorazowej opłaty lub opłaceniu abonamentu.

III. Rejestracja

 1. Rejestracji na Portalu może dokonać każda osoba fizyczna i prawna.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i zezwala na korzystanie z Portalu w strefie ogólnodostępnej.
 3. Aby się zarejestrować, należy zaakceptować Regulamin.
 4. Przy rejestracji użytkownik definiuje swój własny login i hasło, które służą do logowania się w Portalu.
 5. Zabrania się przekazywania osobom trzecim hasła i loginu do własnego konta.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji prawdziwych danych oraz aktualnego adresu e-mail. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i szkody wynikłe z faktu podania niepoprawnych danych i niepoprawnego adresu poczty elektronicznej.
 7. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników swojego serwisu. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zostały omówione w Polityce prywatności.
 8. Zamawianie odpłatnych usług i produktów oferowanych przez Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości zawierających informacje dotyczące bezpośrednio Portalu Supernauczyciel.pl oraz partnerów, ich usług i produktów.

IV. Zasady korzystania z materiałów płatnych

 1. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwi dokonanie przez niego opłaty i korzystanie z Portalu. Dokonując opłaty bądź rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Administratora danych osobowych użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia (tj. udostępnienia materiałów).
 2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm. oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Użytkownik ma prawo do swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Ze strefy płatnej mogą korzystać użytkownicy Portalu, którzy dokonali opłaty zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronie www.supernauczyciel.pl.
 4. Wykupienie abonamentu zapewnia pełny dostęp do wszystkich Materiałów publikowanych na stronach Portalu przez okres oznaczony w wybranej opcji abonamentowej.
 5. Przez korzystanie ze strefy płatnej należy rozumieć zapoznawanie się z Materiałami publikowanymi na Portalu oraz pobieranie Materiałów i wykorzystywanie ich do celów edukacyjnych i na własny użytek.
 6. Zabrania się podawania loginu i hasła uprawniającego do dostępu do strefy płatnej osobom trzecim.
 7. W przypadku wykupienia abonamentu przez przedszkole, szkołę lub inną placówkę edukacyjną, placówka korzysta z jednego konta abonenckiego. Abonament taki uprawnia do korzystania z materiałów przez wszystkie osoby zatrudnione w placówce, w jednej lokalizacji, w celach realizacji zadań danej placówki. W przypadku tego rodzaju abonamentu zabrania się udostępniania loginu i hasła osobom niezatrudnionym w danej placówce.

V. Dokonywanie płatności

 1. Płatności za abonament oraz pojedyncze materiały można dokonywać w następujący sposób:
  • przelewem tradycyjnym
  • kartą kredytową
  • przelewem online.
 2. Aktualne opłaty są określone na stronie www.supernauczyciel.pl.
 3. Przy dokonywaniu płatności przelewem tradycyjnym użytkownik zobowiązany jest w sposób jednoznaczny określić nadawcę wpłaty poprzez podanie danych swojego konta, tj. swojego loginu lub adresu poczty elektronicznej podanego przy rejestracji na Portalu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, które wynikną z braku możliwości zidentyfikowania nadawcy przelewu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w aktywacji konta, wynikające z zakłóceń działania sieci Internet lub z winy leżącej po stronie banku nadawcy lub operatorów transakcji elektronicznych.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w cenniku.

VI. Prawa do pobranych materiałów i treści edukacyjnych

 1. Administrator oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do materiałów publikowanych w strefie płatnej Portalu.
 2. Zabrania się publikowania i rozpowszechniania materiałów  na innych stronach internetowych bez zgody Administratora.
 3. Zabrania się odsprzedawania materiałów osobom trzecim lub wykorzystywania ich do innych celów komercyjnych.
 4. W przypadku uzyskania zgody Administratora na rozpowszechnianie materiałów w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, należy materiały pozostawić w niezmienionej formie. W szczególności zabrania się usuwania z nich informacji o źródle pochodzenia.
 5. Powyższe zastrzeżenia dotyczą wszystkich użytkowników Portalu i nie mają ograniczenia czasowego.

VII. Usuwanie konta

 1. Użytkownik w każdej chwili może zgłosić prośbę o usunięcie konta, pisząc z adresu poczty elektronicznej podanego przy rejestracji na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 2. Jeśli użytkownik nie stosuje się do zasad Regulaminu, Administrator ma prawo usunąć konto użytkownika po uprzednim ostrzeżeniu o możliwości usunięcia konta.

VIII. Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, trudności związane z korzystaniem z niego oraz wykryte błędy merytoryczne w Materiałach prosimy zgłaszać Administratorowi poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.
 2. Administrator zapozna się ze wszystkimi przesłanymi uwagami i zastrzega sobie prawo do wprowadzania tylko tych zmian, które uzna za stosowne.
 3. Administrator dołoży wszelkich starań, by odpowiedzieć na wszystkie wiadomości od użytkowników Portalu, zastrzega sobie jednak prawo pozostawienia wybranych wiadomości bez odpowiedzi – głównie w przypadku, gdy treść wiadomości jest obraźliwa lub wskazuje na brak znajomości Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Użytkownicy Portalu będą informowani o zmianach Regulaminu drogą mejlową.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznawania się z wprowadzanymi w Regulaminie zmianami.
 4. Jeśli osoba posiadająca abonament nie zaakceptuje zmian w regulaminie, otrzyma na życzenie zwrot wpłaty, pomniejszony o wartość wykorzystanego okresu abonamentowego.
 
Nauczyciel i klasa/Efektywne nauczanie - Kreatywna szkoła; Wyjść naprzeciw uczniom, czyli nowe media w szkole     Nauczyciel i klasa. Samorząd szkolny - ABC samorządności szkolnej; Regulamin samorządu uczniowskiego     
 
Znajdż nas na
Facebooku